خدمات ترجمه

اقتباس

ترجمه ای که از لحاظ پروتکل های فرهنگی و زبانی خاص برای رفع نیازهای منحصر به فرد مخاطب های مورد نظر اعمال می شود. (بعنوان مثال: اقتباس متن از زبان اسپانیائی مکزیک به زبان اسپانیائی آرژانتین).