معنای مترجم رسمی چیست

مترجمین رسمی توسط یک موسسه دولتی یا استانی در کانادا آزمایش شده اند و عضو یک انجمن مترجمی دولت فدرال یا استان در کانادا می باشند. بسته به نوع مدرک، شما ممکن است نیاز به یک مترجم رسمی یا غیر رسمی داشته باشید. مترجمین رسمی معمولاً برای ترجمه مدارک زیر مورد نیاز می باشند: